Lelieteelt actueel

Provincie Drenthe wil een grens stellen aan het draineren en oppompen van grondwater rond Natura 2000-gebieden. Niet langer wordt gekeken naar de individuele belasting die dat oplevert voor de natuur, maar naar de totale belasting.

Tot nu toe kregen Drentse boeren een vergunning voor draineren of beregenen rond natuurgebieden als uit vooronderzoek bleek dat dit geen nadelen opleverde voor de naastgelegen natuur. Drainage of waterputten op meer dan 200 tot 400 meter afstand leveren dan, afhankelijk van de omstandigheden, doorgaans geen negatieve effecten op. Dat stelt de provincie vast in een recente evaluatie.

Omdat de vooronderzoeken individueel worden afgehandeld, wordt geen rekening gehouden met het opteleffect. Meerdere beregeningsputten bij elkaar kunnen wel degelijk van invloed zijn op de natuurwaarde, concludeert provincie Drenthe. Bovendien is de huidige regeling complex en dus arbeidsintensief in de uitvoering.

Zones

In een nieuwe regeling wil de provincie werken met algemene regels, zodat het opteleffect wel kan worden meegenomen. Een algemene regel kan bestaan uit zones waar drainage of beregening uit grondwater aan een maximum is gebonden. Zolang boeren binnen dat maximum blijven, treedt ook geen negatief effect op in nabijgelegen natuurterreinen.

Andere mogelijkheid is dat een smalle strook wordt aangewezen waar geen nieuwe drainage of grondwateronttrekking meer mogelijk is en een zone daarbuiten op basis van de beschikbaarheid van water. In beide gevallen is de aanvraag voor een Natuurbeschermingswetvergunning niet meer aan de orde, maar gelden alleen nog de regels van het waterschap.

Gebiedsprocessen

Welke keuze wordt gemaakt, laat de provincie afhangen van de gebiedsprocessen die binnenkort starten in het kader van de stikstofaanpak. De uitwerking kan dus per natuurgebied verschillen, afhankelijk van de uitkomst van het overleg tussen lokale overheden, landbouw en natuurbeheerders.

Regiobestuurder Arend Steenbergen van LTO Noord zou het jammer vinden als het huidige systeem met voortoetsen wordt geschrapt. 'Dat liep goed. Je moet van goeden huize komen om het draineren en beregenen ergens te verbieden. Bij draineren houd je het water in het gebied en ook het effect van onttrekken van beregeningswater is gering.'

 

Als het tot een algemene regeling komt, zal LTO Noord externe kennis inhuren om de voorgestelde criteria te toetsen, kondigt Steenbergen aan. 'Het wordt dan opletten voor de landbouw.'

Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/05/05/drenthe-wil-draineren-en-beregenen-bij-natuurgebieden-begrenzen

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

0252-536950

Postbus 175
2180 AD HILLEGOM

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl