Lelieteelt actueel

Politieke partijen DSW, VVD en CDA van de gemeente Westerveld presenteerden vandaag de plannen van het nieuwe college. In het nieuwe coalitieakkoord wordt geen woord gerept over de controversiële thema's in de gemeente, zoals het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt.
 
"We gaan daarover eerst nog de dialoog aan", legt Geke Kiers van DSW uit. "We wachten eerst de landelijke regelgeving af die eraan komt voor het buitengebied. We lopen daarin niet vooruit. Het mooiste is als er vanuit de sector dingen komen." Renate Masselink van coalitiepartij VVD vult aan: "Als je het hebt over het buitengebied of landbouw, dan willen we dat als geheel zien en niet de focus hebben op een los onderdeel ervan."
 
De gemeente Westerveld staat net als veel andere Drentse gemeenten onder druk als het gaat om stikstofuitstoot. Binnen de gemeentegrenzen zijn drie kwetsbare Natura2000-gebieden, die beschermd moeten worden tegen te veel stikstof.
 
Als het gaat om personeel spelen er binnen Westerveld ook problemen op. Zo had gemeente in het afgelopen jaar veel functies openstaan, die niet zijn ingevuld. Maar ook financieel blijven er hoofdbrekens. De gemeente krijgt meer taken vanuit het Rijk, de kosten rondom het sociaal domein lopen op, achterstanden van de coronacrisis moeten worden ingelopen en de vraag is wat de ontwikkelingen in Oekraïne de komende jaren voor de spaarpot gaan betekenen.
 

Externe financiën

Hoe het college specifiek die problemen wil oplossen, zal dan moeten blijken. Wat betreft de financiën wordt duidelijk dat de gemeente op zoek gaat naar een structurele oplossing voor de extra taken vanuit het Rijk. Die wordt in eerste instantie gezocht binnen de eigen middelen en bestaande capaciteit.
 
De personele schaarste zien de coalitiepartijen daarbij niet als een beperking. Masselink: "We zijn voor een groot gedeelte weer op sterkte. Via een poule vanuit de provincie hebben we mankracht voor de woningbouwvraagstukken." Kiers benadrukt dat de ambities door de personele krapte niet zijn beperkt. Gerjo Ballast van coalitiepartij CDA nuanceert het iets meer. Volgens hem 'zullen er straks meer keuzes worden gemaakt over wat haalbaar is en en wat niet.'
 
Het coalitieakkoord schrijft daarnaast over financiële opties buiten de deur: "Er liggen veel kansen voor externe financiering op nieuwe en bestaande beleidsterreinen. We willen onze eigen middelen nadrukkelijk gebruiken als hefboom om zo deze kansen te benutten." Ook kunnen lastenverzwaringen voor inwoners en ondernemers niet worden uitgesloten.

Sportaccommodaties onder de loep

Waar zijn de partijen het verder over eens? Concrete afspraken zijn er gemaakt over bijvoorbeeld de sportvoorzieningen. De gemeente kondigt een onderzoek aan naar het gebruik van de accommodaties. Nu hebben de coalitiepartijen het idee dat er niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de gelegenheden. Masselink wijst op de huur van sportcomplexen in de nabijgelegen gemeenten. "We moeten niet hier in het weekend lege gymzalen hebben omdat ze hiernaast aan het sporten zijn omdat de huur daar lager is." Er wordt in het onderzoek gekeken naar de huurprijs van de complexen en de subsidies die de verenigingen krijgen vanuit de gemeente.
 
Of dat betekent dat de accommodaties niet meer uit kunnen? Dat laat het akkoord in het midden. "Voor een aantal maatschappelijke voorzieningen staan we de komende periode voor belangrijke beslissingen. Afhankelijk van het gebruik van de voorzieningen kunnen deze beslissingen gevolgen hebben voor inwoners, gebruikers en andere belanghebbenden."

Minder regels in woningbouw

Ook wil het nieuwe college plannen maken voor duizend nieuwe woningen in de gemeente. In 2024 moeten de eerste tweehonderd woningen worden gebouwd. Voornamelijk het splitsen van kavels en inbreiding in bestaande gebieden moeten helpen dat aantal te halen. "Dan hoef je niet het landschap aan te tasten", vertelt Kiers. "Het versoepelen van de regels is daar wel voor nodig. De regels waren de afgelopen jaren te beknellend."
 
D66 zou aanvankelijk meebesturen met DSW, VVD en CDA. De partij haakte bij de onderhandelingen over de wethouders af omdat een deeltijd-wethouder niet wenselijk was. Toch worden wel standpunten uit het verkiezingsprogramma van deze partij opgenomen.
 
Volgende week worden de twee nieuwe wethouders geïnstalleerd. Blijvend wethouder Henk Doeven is van plan een ander geluid te laten horen dan het voorgaande college. "We hebben de afgelopen jaren veel voorbereid, nu moeten we iets gaan doen."
 
Bron: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14702327/coalitieakkoord-westerveld-laat-de-lastige-themas-vooral-open

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

0252-536950

Postbus 175
2180 AD HILLEGOM

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl